Угода з Унiверситетом Тель-Авiва.

Кафедра ε вiдповiдальною за угоду мiж нашим Унiверситетом та Унiверситетом Тель-Авiва. За звiтний перiод опублiковано 15 спiльних статей в провiдних наукових журналах. Активне наукове, а також навчально-методичне спiвробiтництво вiдбуваεться з Унiверситетом Манiтоби(Канада) з яким
плануεться укласти всебiчну угоду про спiвробiтництво.

Вченi кафедри взяли участь в десятках мiжнародних конференцiй в Америцi, ∈вропi та Азi ̈ı, переважно з пленарними доповiдями.